Elektroninės parduotuvės kuroneko.lt taisyklės:

 1. Pagrindinės sąvokos

  1. Nenugalimos jėgos aplinkybės – aplinkybės, numatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.840 patvirtintose „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms“ taisyklėse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
  2. Elektroninė parduotuvė – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.kuroneko.lt;
  3. Pardavėjas – UAB ABLITA, im.k. 303318559, adresas: Laisvės pr. 60, Vilnius, internetinės svetainės adresas: www.kuroneko.lt;
  4. Asmens duomenų tvarkytojas – UAB ABLITA, im.k. 303318559, adresas: Laisvės pr. 60, Vilnius, internetinės svetainės adresas: www.kuroneko.lt;
  5. Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs arba užsisakęs prekių Elektroninėje parduotuvėje;
  6. Lankytojas – fizinis asmuo, besilankantis Elektroninėje parduotuvėje;
  7. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu. Kiekvienas iš jų atskirai gali būti vadinamas Šalimi;
  8. Prekė – Pirkėjo, Pardavėjui priklausančioje Elektroninėje parduotuvėje užsakyta prekė;
  9. Užsakymas – Pirkėjo, Pardavėjui priklausančioje Elektroninėje parduotuvėje esančios formos užpildymas ir pateikimas Pardavėjui;
  10. Asmens duomenys – duomenys, nurodyti Elektroninės parduotuvės Privatumo politikoje;
  11. Paskyra – Pirkėjo registracijos Elektroninėje parduotuvėje metu sukurta sąskaita, kurioje saugomi Pirkėjo Asmens duomenys ir Užsakymų istorija;
  12. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas taisyklių rinkinys, kuriame numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės;
  13. Taisyklės – šios Elektroninės parduotuvės taisyklės.

 2. Bendrosios nuostatos

  1. Taisyklės nustato Šalių tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant Prekes Elektroninėje parduotuvėje;
  2. Elektroninėje parduotuvėje prekyba vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje, Prekės pristatomos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Esant atskiram susitarimui, prekės gali būti pristatomos į kitas šalis;
  3. Pirkti Elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
   1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės ir kurių veiksnumas nėra apribotas teistumo tvarka;
   2. Nepilnamečiai, nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
   3. Juridiniai asmenys;
   4. Visų, aukščiau nurodytų asmenų, įgalioti atstovai.
  4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti arba pildyti Taisykles. Naujosios Taisyklės įsigalioja jas paskelbus Elektroninėje parduotuvėje;
  5. Šalių santykiams taikomos Taisyklės, galiojusios Užsakymo pateikimo metu;
  6. Užsiregistruodamas Elektroninėje parduotuvėje arba Pateikdamas Užsakymą iki arba po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas patvirtina, jog su Taisyklėmis ir jų pakeitimais sutinka, jie Pirkėjui yra aiškūs, suprantami ir Pirkėjas įsipareigoja Taisyklių laikytis.

 3. Prekių užsakymas

  1. Pirkėjui suformavus prekių krepšelį ir įvykdžius visus Užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra apmokėjimas, laikoma, kad Pirkėjas pateikė Pardavėjui Užsakymą;
  2. Užsakymas pradedamas vykdyti tik po pinigų įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje;
  3. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo patvirtinimo apie Užsakymo priėmimą išsiuntimo Pirkėjui, jo Paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu;
  4. Visi Užsakymai yra saugomi Elektroninės parduotuvės duomenų bazėje;
  5. Pardavėjas pasilieka teisę patvirtinti ir vykdyti tik tuos Užsakymus, kuriuose teisingai ir tiksliai pateikti Prekių įsigijimui ir (arba) pristatymui reikalingi duomenys (įskaitant Užsakymo pristatymo adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kt.).

 4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

  1. Pirkėjo teisės
   1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis Taisyklėmis, kituose Elektroninės parduotuvės puslapiuose nurodyta informacija ir Lietuvos Respublikos teisės aktais;
   2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis ir reikalauti pataisyti neteisingus savo Asmens duomenis;
   3. Pirkėjas, vadovaudamasis Civilinio kodekso 6.228-10 ir 6.228-11 straipsniais, turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per keturiolika dienų nuo Prekės pristatymo dienos. Pirkėjas gali pasinaudoti šiame punkte nustatyta teise atsisakyti šios sutarties, jeigu Prekė nebuvo naudota arba sugadinta, jos išvaizda iš esmės nepasikeitė ir prekė yra originalioje pakuotėje ir tais atvėjais kai pirkimo – pardavimo sutartis aprašyta Civilinio kodekso 6.228-10 2 dalyje.;
   4. Pirkėjas turi kitų, Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų teisių.
  2. Pirkėjo įsipareigojimai
   1. Pirkėjas, užsakydamas Prekes Elektroninėje parduotuvėje, privalo nurodyti teisingus, Privatumo politikoje numatytus, tinkamam Užsakymo įvykdymui būtinus, savo Asmens duomenis;
   2. Pirkėjui pateikus Užsakymą ir pasikeitus Užsakymo metu nurodytiems Asmens duomenims – Pirkėjas nedelsiant privalo apie tai informuoti Pardavėją elektroniniu paštu ir telefonu;
   3. Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir atsiskaityti už Prekes ir jų pristatymą pirkimo-pardavimo Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
   4. Elektroninėje parduotuvėje sukūręs Paskyrą, Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Praradęs prisijungimo duomenis, apie tai Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją;
   5. Pirkėjas įsipareigoja laikytis Elektroninės parduotuvės Taisyklių, Privatumo politikos ir kitų Elektroninėje parduotuvėje nurodytų sąlygų bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

  1. Pardavėjo teisės
   1. Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis Elektronine parduotuve, jeigu Pirkėjas bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbui ar veikimui, pažeidžia savo įsipareigojimus. Išskirtiniais atvejais, Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo Paskyrą;
   2. Pardavėjas turi teisę, nepranešęs Pirkėjui, keisti, stabdyti arba nutraukti pilną arba dalinį tam tikrų Elektroninės parduotuvės funcijų veikimą;
   3. Pardavėjas turi teisę, nepranešęs Pirkėjui, sustabdyti arba visiškai nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą. Šiuo atveju, visi Pardavėjo patvirtinti Užsakymai yra pristatomi Pirkėjui, o nauji Užsakymai nebepriimami;
   4. Pardavėjas turi teisę, nepranešęs apie tai Pirkėjui, anuliuoti Pirkėjo Užsakymą, jeigu Pirkėjas neapmoka Užsakymo per 3(tris) dienas nuo Užsakymo pateikimo;
   5. Pardavėjas, dėl svarbių priežasčių negalėdamas laiku ir tinkamai įvykdyti Užsakymo, pasilieka teisę keisti Užsakymo pristatymo sąlygas ir laiką arba anuliuoti Užsakymą, prieš tai informuodamas apie tai Pirkėją ir grąžindamas Pirkėjui apmokėjimą;
   6. Pardavėjas turi kitų, Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų teisių;
   7. Pardavėjas turi teisę, perduoti pirkėjo duomenis, būtinus siuntos pristatymui (pirkėjo vardas, pavardė, pristatymo adresas, kontaktinis telefono numeris, bei el. pašto adresas) siuntų tarnybai, pristatančiai pirkėjui prekes.
  2. Pardavėjo įsipareigojimai
   1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą ir Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
   2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, aprašytus šiose taisyklėse ir kai to reikalauja atitinkamos Lietuvos Respublikos institucijos;
   3. Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Užsakymo pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu, Užsakymo pateikimo metu galiojančiomis sąlygomis;
   4. Pardavėjas negalėdamas Pirkėjui pristatyti Prekės dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką, tokios pačios arba didesnės kainos, prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti Pardavėjo pasiūlytą analogišką prekę, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių nepristatymą;
   5. Pardavėjas, gavęs raštišką Pirkėjo pranešimą apie Užsakymo atsisakymą ir Pirkėjui grąžinus Prekes Pardavėjui, per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakymo grąžinimo Pardavėjui, privalo grąžinti Pirkėjui už Prekes sumokėtus pinigus;
   6. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimu Pirkėjui atsisakyti Užsakymo ir grąžinti pinigus, privalo ne vėliau, kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi dienos, privalo Pirkėjui pateikti išsamų, motyvuotą, rašytinį atsisakymą;
   7. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų, Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų.

 6. Prekių pristatymas ir atsiėmimas

  1. Prekių pristatymas vykdomas pagal Pirkėjo pasirinkimą Užsakymo pateikimo metu;
  2. Pirkėjui Užsakyme nurodžius klaidingą pristatymo adresą, Pirkėjas prisiima atsakomybę už papildomas su pristatymu susijusias išlaidas;
  3. Jeigu Pirkėjas neatsiima pristatyto Užsakymo per nustatytus terminus arba Užsakymo nepavyksta įteikti Pirkėjui, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju dėl kito pristatymo laiko ar būdo. Pirkėjas privalo kompensuoti su pakartotinu Užsakymo pristatymų susijusias Pardavėjo išlaidas. Jeigu Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju ir suderinti kito Užsakymo pristatymo laiko ar būdo – Pirkėjo Užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjo sumokėti pinigai negrąžinami. Pirkėjui antrą kartą neatsiėmus prekių ir Užsakymą antrą kartą grąžinus Pardavėjui – Pirkėjo Užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjo sumokėti pinigai negrąžinami;
  4. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Užsakymo pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Užsakymas Pirkėjui nėra pateikiamas arba pateikiamas ne laiku dėl Pirkėjo kaltės, dėl kitų, nuo Pardavėjo nepriklausančių, aplinkybių ir (ar) dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių.
  5. Pardavėjo Prekių pristatymo terminai ir salygos nurodyti čia , o Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu apie užsakytų Prekių trūkumą.
  6. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai Pirkėjas pasirašo Užsakymo priėmimo dokumentus;
  7. Pirkėjas privalo nedelsiant raštu informuoti Pardavėją apie nustatytus akivaizdžius pristatytų Prekių kokybės (pakuotės pažeidimai, kiekio neatitikimas ir pan.) trūkumus, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną nuo Prekių perdavimo jam dienos (kitu atveju, praėjus nustatytam terminui, Pirkėjas neturės teisės pateikti Pardavėjui pretenzijų dėl akivaizdžių perduotų Prekių trūkumų). Šis punktas netaikomas tais atvejais, kai Elektroninėje parduotuvėje yra nurodyta, kad parduodamos Prekės yra su pažeista pakuote ir, atitinkamai, Prekės parduodamos už mažesnę kainą. Laikoma, kad užsakydamas tokias Prekes, Pirkėjas sutinka jas pirkti nurodytomis aplinkybėmis ir ateityje negali reikšti reikalavimų arba pretenzijų Pardavėjui dėl Prekių pakuotės pažeidimų ar trūkumų.

 7. Prekių kaina ir atsiskaitymas už prekes

  1. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais;
  2. Pardavėjas turi teisę betkuriuo metu keisti Elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių kainas;
  3. Pirkėjo užsakytoms prekėms galioja Užsakymo pateikimo metu galiojusios Prekių kainos. Po Užsakymo pateikimo keisti kainas Pardavėjas gali tik tuo atveju, kai tai yra susiję su techninėmis informacinės sistemos klaidomis Elektroninėje parduotuvėje. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsiant turi informuoti apie tai Pirkėją ir aptarti tolimesnes Užsakymo vykdymo sąlygas. Pirkėjui pageidavus,- Užsakymas anuliuojamas ir Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui visus už Užsakymą sumokėtus pinigus;
  4. Užsakymą Pirkėjas gali apmokėti per elektroninių mokėjimų sistemą – Paysera.

 8. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas

  1. Elektroninėje parduotuvėje pirktų Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228-10 ir 6.228-11 straipsniais;;
  2. Jeigu Pirkėjui nepatinka nusipirktų Prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektacija Pirkėjas gali raštu informuoti Pardavėją apie sutarties atsisakymą elektroniniu paštu: info@kuroneko.lt. Tokiu atveju, Pardavėjas, pagal susitarimą su Pirkėju, šias Prekes pakeičia arba priima atgal per 14 dienų nuo Pardavėjo informavimo apie sutarties atsisakymą. Nepatikusias prekes Pirkėjas grąžina savo transportu arba apmoka grąžinimo išlaidas, taip pat, tokiu atveju, Prekės siuntimo kaštai išskaičiuojami iš Pirkėjui grąžintinos Užsakymo sumos. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos Prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant Prekės įsigijimo dokumentą, naudojimo instrukcijas ir kitus Prekės priklausinius. Jeigu Prekė nėra visos komplektacijos, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti Prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už Prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų;
  3. Per 2 (dvi) dienas nuo Užsakymo pristatymo, Pirkėjas turi teisę pareikšti Pardavėjui laisvos formos rašytinę pretenziją dėl pastebėtų Prekių trūkumų. Pardavėjas privalo išnagrinėti pretenziją per 14 (keturioliką) dienų nuo pretenzijos gavimo;
  4. Jeigu įsigyta Prekė neatitiko kokybės reikalavimų, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės Prekę tinkamos kokybės Preke, atitinkamai sumažinti Prekės kainą arba grąžinti už Prekes bei jų pristatymą sumokėtus pinigus, per 7 dienas nuo prašymo pateikimo. Prekės turi būti grąžinamos originalioje Prekės ir siuntos pakuotėje;
  5. Bendru Šalių sutarimu, prekių grąžinimo sąlygos gali būti derinamos individualiai.
  6. Ginčai nagrinėjami bendru šalių sutarimu. Neišsprendus ginčo derybų būdu, rašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ “.

 9. Atsakomybė

  1. Pirkėjas visiškai atsako už savo Paskyroje ir Užsakymo metu pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už pasekmes, kilusias dėl pateiktų neteisingų (klaidingų ar netikslių) duomenų;
  2. Pirkėjas atsako už savo Paskyros duomenų atskleidimą trečiosioms šalims. Jeigu trečioji šalis naudojasi Pirkėjo Paskyros duomenimis, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus;
  3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis, Privatumo politikoje ir kitose svetainės puslapiuose nurodyta informacija;
  4. Pateikdamas Užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti Asmens duomenys būtų tvarkomi Užsakymo vykdymo tikslais;
  5. Už pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis Elektronine parduotuve, pažeidimą, Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
  6. Nuostolių, kuriuos privalo atlyginti Pardavėjas, dydis, apribojamas Prekių, kurias užsakė Pirkėjas, kaina.

 10. Baigiamosios nuostatos

  1. Visi ginčai, nesutarimai arba reikalavimai, kylantys iš šių Taisyklių ar susiję su Taisyklėmis bei Taisyklių pažeidimais arba galiojimu, sprendžiami derybomis, o nepavykus Šalims susitarti, galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme (pagal Pardavėjo registracijos adresą) vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.
X